WYNAJEM TURYSTYCZNY NIERUCHOMOŚCI

Porady

Wynajem nieruchomości na Wyspach Kanaryjskich jest szczegółowo określony w odpowiednich przepisach krajowych oraz lokalnych wskazując m.in. na konieczne wyposażenie takich lokali, ilość przebywających osób, a także wysokie kary, które mogą wynosić nawet do 30 tys. euro – zauważa Bartosz Wach, polski adwokat, specjalizujący się w prawie hiszpańskim.

Najem turystyczny na Wyspach Kanaryjskich jest regulowany m.in. ustawą z 6 kwietnia 1995

roku o organizacji turystyki na Wyspach Kanaryjskich (la Ley 7/1995, de 6 de abril, de

Ordenación del Turismo de Canarias), dekretem z 4 października 2010 roku zatwierdzającym

rozporządzenie dot. działalności turystycznej związanej z usługami noclegowymi (el Decreto

142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de

Alojamiento), dekretem z 22 maja 2015 roku zatwierdzającym rozporządzenie w sprawie

nieruchomości wakacyjnych na Wyspach Kanaryjskich (el Decreto 113/2015, de 22 de mayo,

por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad

Autónoma de Canarias), dekretem 117/2006 z 1 sierpnia 2006 r., który reguluje warunki

zamieszkania w lokalach mieszkalnych oraz procedurę uzyskiwania dokumentu

zaświadczającego, że dana nieruchomość została oddana do użytkowania i jest gotowa do

zamieszkania (el Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de

habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de

habitabilidad).

Należy jednak mieć na uwadze, że powyższe przepisy mają charakter regionalny i często

należy je uzupełnić o przepisy lokalne obowiązujące w danej gminie (municipio). To lokalne

władze samorządowe podejmują decyzję odnośnie tego, czy możliwe jest wykorzystanie

nieruchomości mieszkalnej do celów turystycznych zgodnie z planem zagospodarowania

przestrzennego i przepisami prawnymi danej gminy. Ponadto w ramach zasady swobody

umów strony w umowie zawsze mają możliwość ustalenia konkretnych klauzul (np.

dotyczących zasad anulowania rezerwacji, zameldowania i wymeldowania czy też kar

umownych), które uznają za adekwatne na potrzeby uregulowania łączącego je stosunku

prawnego.

Zgodnie z kanaryjskimi przepisami, nieruchomość wakacyjna (hiszp. vivienda vacacional) to

nieruchomość spełniająca wymagania wynikające z rozporządzeniu 113/2015, nieruchomość

umeblowana i wyposażona w sposób umożliwiający natychmiastowe korzystanie z niej oraz

będąca przedmiotem oferty w kanałach oferty turystycznej, której przedmiotem jest

czasowe i całkowite oddanie jej osobom trzecim w celu zakwaterowania wakacyjnego, co ma

charakter regularny (to jest dwa lub więcej razy w roku) i odbywa się za wynagrodzeniem.

Nieruchomość wakacyjna nie może być wykorzystywana do celów turystycznych, jeżeli

zakwaterowana jest w niej większa liczba osób niż ta, która odpowiada pojemności lokalu

mieszkalnego ustalonej na podstawie liczby sypialni i obłożenia, zgodnie z danymi zawartymi

we właściwym zgłoszeniu nieruchomości. A zatem w nieruchomości wakacyjnej nie może być

zakwaterowanych więcej osób niż liczba osób odpowiadająca pojemności konkretnego

lokalu, wynikającej z liczby sypialni i liczby osób w nich przebywających, zgodnie z danymi

zawartymi w ww. zgłoszeniu.

Nieruchomości wakacyjne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i

udostępniane użytkownikom czyste i spełniające warunki higieniczne w taki sposób, aby

umożliwić im natychmiastowe korzystanie z nich. Wśród podstawowych elementów

wyposażenia nieruchomości wakacyjnej należy wskazać: wewnętrzne zamki w drzwiach

wejściowych, apteczkę pierwszej pomocy, system zaciemniający w pomieszczeniach

sypialnianych, łóżka w liczbie odpowiadającej liczbie korzystających z niej osób wraz z

pościelą, oświetlenie umożliwiające lekturę w łóżku oraz wieszaki, z kolei w łazience powinny

się znaleźć: lustro, suszarka, dywanik, ręczniki, wystarczająca ilość miejsca na potrzebne

artykuły toaletowe, natomiast kuchnia powinna być wyposażona w: piekarnik lub kuchenkę

mikrofalową, ekspres do kawy, naczynia oraz sztućce, przybory do mycia naczyń, a ponadto

żelazko i deskę do prasowania.

Rozpoczęcie działalności związanej z prowadzeniem nieruchomości wakacyjnej wymaga

złożenia odpowiedniej deklaracji na stosownym formularzu we właściwym urzędzie (hiszp.

Cabildo Insular). Jeszcze przed złożeniem deklaracji, konieczne jest uzyskanie miejskiego

zaświadczenia lub certyfikatu dot. działalności zaklasyfikowanych (el certificado o informe

municipal sobre actividades clasificadas), a w stosownych przypadkach odpowiedniego

oświadczenia, że uchwała wspólnoty zabrania umieszczania tablic identyfikujących

działalność, której przedmiotem jest nieruchomość wakacyjna, na zewnątrz lub w częściach

wspólnych budynku.

Należy przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (akt

własności lub umowę najmu, ewentualnie umowę przeniesienia praw użytkowania między

właścicielem domu a podmiotem zarządzającym nieruchomością), plan nieruchomości i jej

lokalizacji oraz plan, w którym określona jest powierzchnia każdego z pomieszczeń.

Najem turystyczny nieruchomości podlega obowiązkowi uiszczania opłaty administracyjnej,

którą należy zapłacić za pośrednictwem systemu płatności Cabildo (GRECA), a następnie

dołączyć dowód uiszczenia opłaty do formularza. Ponadto wymagane jest przedstawienie

dokumentu potwierdzającego dokonanie rejestracji w IGIC (hiszp. Impuesto General

Indirecto Canario).

Zgodnie z Rozporządzeniem, urząd powinien dokonać rejestracji informacji o działalności,

której przedmiotem jest najem turystyczny nieruchomości w odpowiednim rejestrze (hiszp.

el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias) w ciągu 15 dni

roboczych. Rejestracja dokonywana jest z urzędu przez administrację odpowiedzialną za

turystykę. Dokonanie rejestracji jest o tyle ważne, że właściciele i zarządcy nieruchomości

wakacyjnych są zobowiązani do umieszczania przydzielonego numeru rejestracyjnego we

wszystkich reklamach.

Kolejnym obowiązkiem, o jakim należy pamiętać jest konieczność przesłania Dyrekcji

Generalnej Policji (la Dirección General de Policía) informacji dotyczących pobytu osób, które

przebywają w nieruchomości wakacyjnej, zgodnie z zasadami rejestracji dokumentów i

informacji wymaganych przez przepisy o ochronie bezpieczeństwa publicznego i inne

obowiązujące normy.

Z kolei powinnością każdej osoby powyżej 16 roku życia, która zatrzymuje się w jakimkolwiek

obiekcie noclegowym niezależnie od jego charakteru jest podpisanie formularza

zgłoszeniowego.

Powyżej przedstawione zostały podstawowe kwestie związane z wynajmowaniem

nieruchomości wakacyjnych na Wyspach Kanaryjskich. Pamiętać należy, że wynajmowanie

nieruchomości wakacyjnych bez spełniania wiążących się z tym obowiązków może wiązać się

z nałożeniem przez administrację mandatu do 30 tys. euro i odebraniem licencji.

Wach&Wach – Polski Adwokat w Hiszpanii